Accessibility Tools

ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย(ก.อ.ม.)
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

                    ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 53/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย(ก.อ.ม.) สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น
                    เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนทั้ง 4 ด้าน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษ พ.ศ. 2556 และมติของการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย(ก.อ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้


ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานวินัยและนิติการ