Accessibility Tools

ข่าวสรรหา/รับสมัคร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตําแหน่งที่ว่าง) 11 มกราคม 2565 5137
ประกาศแก้ไขประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 11 มกราคม 2565 4835
ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 24 ธันวาคม 2564 4777
ประกาศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 16 ธันวาคม 2564 4287
ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 16 ธันวาคม 2564 4219
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 08 ธันวาคม 2564 4533
ประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้สมัครเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 03 ธันวาคม 2564 4340
ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 02 ธันวาคม 2564 3293
ประกาศรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 19 พฤศจิกายน 2564 3571
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 14 มิถุนายน 2564 3446