ข่าวสรรหา/รับสมัคร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18 กุมภาพันธ์ 2564 1954
ประกาศการดำเนินการและกำหนดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17 กุมภาพันธ์ 2564 1547
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทคณาจารย์ประจำ 11 กุมภาพันธ์ 2564 1504
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 11 กุมภาพันธ์ 2564 1617
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ 29 มกราคม 2564 1525
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 26 มกราคม 2564 1601
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงกเลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทคณาจารย์ประจำ 26 มกราคม 2564 1485
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ 26 มกราคม 2564 1357
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ฯ 26 มกราคม 2564 1629
ประกาศรับสมัครกรรมการจรรยาบรรณ ประเภทพนักงานในมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 12 มกราคม 2564 1628