Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                    เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗
                    คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานกิจการสภามหาวิทยาลัย