Accessibility Tools

ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
  

                 เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
                 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เมื่อการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงออกประกาศเพื่อกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ ได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง