Accessibility Tools

ประกาศการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เรื่อง การดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 

                เพื่อให้การดำเนินการสรรหาได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

                อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ ๑๑/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ จึงออกประกาศ เรื่องการดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

 
 

  ที่มา : งานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ