Accessibility Tools

ประกาศการดําเนินการรับการเสนอชื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมแทนตําแหน่งที่ว่าง

ประกาศคณะกรรมการรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง การดําเนินการรับการเสนอชื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 

                 ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑ ท่าน ไม่ประสงค์รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรกําหนดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ คือ ด้านบริหารธุรกิจ 

                 เพื่อให้การดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม แทนตําแหน่งที่ว่าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมติของคณะกรรมการรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้ออกประกาศการดําเนินการรับการเสนอชื่อเพื่อให้ได้มา ซึ่งรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมแทนตําแหน่งที่ว่างดังต่อไปนี้ 

รายละเอียด
กําหนดการดําเนินการรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาฯ เพิ่มเติมแทนตําแหน่งที่ว่าง
แบบเสนอชื่อ บุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบข้อมูลประวัติและคํารับรอง ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาฯ

 
 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร