Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

                ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น

                บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแล้ว  อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554  และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 748/2566 สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566  จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล