Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องวัด จำนวน ๖ ชุด (ครั้งที่ ๒)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องวัด จำนวน ๖ ชุด (ครั้งที่ ๒)

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ