Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพื่อรองรับระบบ Intustry 4.0 จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ ชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพื่อรองรับระบบ Intustry ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ