แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒)

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ