Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการยศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ