Accessibility Tools

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

    วันที่ 7 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดร.คมศร วงษ์รักษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณาจารย์เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 5 คน ประกอบด้วย นายณรงค์ เทียมเมฆ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป นายคมสรร จับจุ ปริญญาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิซาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นายชลอ ผาสุข ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา รวมทั้ง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รวม 1,921 คน
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ หรือ โครงการ U2T รวมถึงการยกระดับคุณภาพเกษตรปลอดภัยในเขตจังหวัดราชบุรี และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านโครงการความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในการดำเนินโครงการครูรักษ์ถิ่นเป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร