Accessibility Tools

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566

     วันที่ 29 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการและที่ปรึกษาร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งในการประชุมมีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการพร้อมแจ้งข้อมูลสรุปจำนวนนักวิ่งระยะมาราธอน อาร์ฟมาราธอน และมินิมาราธอนรวมจำนวน 10,873 คน และการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดการจัดงานในวันที่ 14-15 มกราคม 2566 และในการประชุมมีวาระพิจารณากำหนดการจัดงาน การวัดระยะทาง อุปกรณ์การแข่งขันโดยเฉพาะบิบและชิพของนักวิ่งที่จะปรับข้อมูลอายุให้เป็นปัจจุบัน ส่วนการรับสมัครนักวิ่งเพิ่มจะเน้นกลุ่มนักวิ่งการกุศลวิ่งปันน้ำใจเพื่อสนับสนุนร่วมบุญ  ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มผู้สนับสนุนงานหลัก ส่วนร่วมแบบการจัดงานจะเน้นรูปแบบมาตรฐานระบบดูแลนักวิ่ง ระบบการแพทย์ มาตรฐานการแข่งขัน และชุมชนมีส่วนร่วมให้การต้อนรับนักวิ่งซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของงานจอมบึงมาราธอน ส่วนด้านที่พักภายในมหาวิทยาลัยจะเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งและประสานชุมชน โฮมสเตย์ สวนสาธารณ วัด โรงเรียนเพื่อรองรับกับนักวิ่ง ด้านผู้สนับสนุนการจัดงานจะมีทีมการประสานงานกับภาคเอกชนและเสนอแผนโครงการสสส.จอมบึงมาราธอนเพื่อของงบประมาณกับการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป โดยในการเตรียมความพร้อมของการจัดงานจะมีตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการจัดงานทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนประสานชุมชนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดงานต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร