Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดตลาด MCRU U2T for BCG Market “ชม ชิม ช็อป” ยกระดับโชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.อัศวราชบุรี (ถนนท้าวอู่ทอง) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน MCRU U2T for BCG Market โดยนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงาน ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายร่วมงาน MCRU U2T for BCG Market เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCGจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และภาคีเครือข่าย สำหรับโครงการ U2T for BCG เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานในการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันดำเนินโครงการครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ ในจังหวัดราชบุรี จำนวน 35 ตำบล และในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 ตำบล รวม 39 ตำบล มีการจ้างงานบัณฑิตและประชาชน จำนวนประมาณ 312 คน โดยผู้รับการจ้างงานเหล่านี้ได้ไปสำรวจ และคัดสรรของดีที่มีอยู่ในตำบล อาทิ สินค้าเกษตร วัฒนธรรมภูมิปัญญา เอามาผสมผสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านการยกระดับด้วยองค์ความรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัย และส่วนราชการ ซึ่งได้นำมาแสดงและจัดจำหน่ายในงานครั้งนี้ และผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งที่ปรากฏชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ ในระดับพื้นที่ที่เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มและรักษาระดับการจ้างงานเกิดธุรกิจใหม่เชิง BCG เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการผ่านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ การขับเคลื่อนนโยบาย BCG เน้นเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดราชบุรีเน้นพัฒนาการเกษตรมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบผ่านความร่วมมือหลายภาคส่วน เพื่อยกระดับเกษตรกร การผลิตการแปรรูป และการตลาดให้เป็นมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดระยะเวลาที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการสร้างคุณค่า และเกิดมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร ได้มีอาชีพมีรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าและการท่องเที่ยวต่อไป

     สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนักศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยไทย การแสดงดนตรีโฟล์คซอง และการบริการนวดแผนไทยจากเครือข่ายU2Tตำบลเจ็ดเสมียน ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีเปิดงานนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการและผู้มาร่วมงานได้เยี่ยมชมบูธร้านค้าผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการ U2T for BCG ของแต่ละตำบลที่มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน รวมถึงบูธโครงการ Startupของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ร่วมผัดไทยของกลุ่มU2Tตำบลคุ้งพยอม โดยมีน้ำซ้อตที่ทำจากละมุด100 ปี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของดีที่ที่ผ่านการยกระดับตามแนวทาง BCG ในส่วนงาน MCRU U2T for BCG Market กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ชุดที่ 1
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ชุดที่ 2
  
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร