ทีมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมเยี่ยมชมโครงการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาบิน

     ช่วงบ่ายวันที่ 28 กันยายน 2565 ผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงพร้อมผศ.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการนำคณะดร.นภาพร อาร์มสตรอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เยี่ยมชมโครงการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา ถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง โดยนายวิทยา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหินกองและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินกองนำคณะเยี่ยมชมถ้ำเขาบินและแลกเปลี่ยนประเด็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำเขาบินพร้อมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการยุวชนอาสา ทั้งนี้นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตกและคณะได้ร่วมเยี่ยมชมถ้ำเขาบินเพื่อแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร