โครงการพัฒนาครูเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์

     วันที่ 29 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับคณะครูผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูเพื่อสร้าง ความตระหนักในการป้องกันคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ โดยนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางคลินิกกฎหมานเพื่อชุมชน สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน้ตพัฒนาไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 และเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อให้คณะครูมีความรู้ความตระหนักและเท่าทันปัญหาสถานการณ์ภัยออนไลน์ที่กำลังคุกคามเด็กและเยาวชนไทย มีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวัง และรับมือกับปัญหา สามารถช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันท่วงที ซึ่งมีทีมมูลนิธิอินเทอร์เน้ตพัฒนาไทยร่วมเป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร