Accessibility Tools

คณะกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรับฟังผลการดำเนินโครงการ

    วันที่ 28 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนางนภาพร อาร์มสตรอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะในการติดตามการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรับฟังผลการดำเนินโครงการยุวชนอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ในการนี้นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตกและคณะร่วมสังเกตการณ์ในประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งในการการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและกิจการพิเศษได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุชนอาสาภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  โครงการการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา ถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี"โดย ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรายงานผลการดำเนินงาน และโครงการยุวชนอาสาภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง "การจัดการทุนวัฒนธรรมภูมิปัญญากระเหรี่ยงด้วยการออกแบบสร้างสรรค์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ของชุมชนบ้านบึงเหนือตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี"โดย ผศ.ปรียาพร ทองผุด ผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร่วมแลกเปลี่ยนในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ทางคณะจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการยุวชนอาสาภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง"โครงการการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา ถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ด้วย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร