ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ 06 พฤษภาคม 2564 445
คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร 4 ปี) รูปแบบออนไลน์ 05 พฤษภาคม 2564 474
กองพัฒนานักศึกษาประชุมงานหอพักและดำเนินการคัดกรองนักศึกษาผู้เสียงต่อการติดเชื้อ Covid -19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในหอพัก 05 พฤษภาคม 2564 445
การส่งมอบงานกองพัฒนานักศึกษา 05 พฤษภาคม 2564 468
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การออกแบบสื่อออนไลน์ เพื่อการเรียน การสอนแบบ Active Learning" 03 พฤษภาคม 2564 583
ทีมงานคณะกรรมการระบบช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาประชุมออนไลน์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิตและกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 30 เมษายน 2564 535
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดเปิดพิธีงานนิทรรศการศิลปะ World of art ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปศึกษา 09 เมษายน 2564 455
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 07 เมษายน 2564 542
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ 02 เมษายน 2564 788
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแข่งขันการโต้วาที season 3 01 เมษายน 2564 543