ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการงบยุทธศาสตร์ 64 การพัฒนาอาหารสมัยใหม่ให้แก่วิสาหกิจชุมชน จังหวัดราชบุรี 10 มีนาคม 2564 631
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ 10 มีนาคม 2564 450
การส่งมอบตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 มีนาคม 2564 459
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมทางวิชาการ "ค่ายติวความรู้ : ในโลกภาษาและวรรณคดีไทย" 08 มีนาคม 2564 412
คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อหารือการปรับกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูระดับภูมิภาค 05 มีนาคม 2564 414
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ ภาวะผู้นำนักศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ 05 มีนาคม 2564 537
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ เครือข่ายยุติธรรม จังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อับโหลด โพสต์ แชร์ เสรีภาพที่ทำได้ ภายใต้กฎหมายหมิ่นประมาท 05 มีนาคม 2564 382
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 05 มีนาคม 2564 608
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ Coaching and Mentorring "การวิจัยชั้นเรียน ระยะที่ 2 การเขียนรายงานวิจัยและบทความวิจัย" 05 มีนาคม 2564 430
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการงานประชุมวิชาการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564 02 มีนาคม 2564 408