Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ หมอนสม๊อค จากผ้าขาวม้า "ผ้าทอบ้านไร่" 15 มีนาคม 2564 612
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา e-content บนระบบ MOOC รุ่น 2 15 มีนาคม 2564 608
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้ามัดย้อม 11 มีนาคม 2564 579
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 การทำผ้ามัดย้อม 11 มีนาคม 2564 710
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร 11 มีนาคม 2564 489
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นเต็มรูป ภาคเรียนที่ 3/2563 11 มีนาคม 2564 586
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการงบยุทธศาสตร์ 64 การพัฒนาอาหารสมัยใหม่ให้แก่วิสาหกิจชุมชน จังหวัดราชบุรี 10 มีนาคม 2564 778
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ 10 มีนาคม 2564 572
การส่งมอบตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08 มีนาคม 2564 573
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมทางวิชาการ "ค่ายติวความรู้ : ในโลกภาษาและวรรณคดีไทย" 08 มีนาคม 2564 520