Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เวทีส่วนกลางแบบออนไลน์) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการหนุนเสริม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามประเมินการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 25 พฤษภาคม 2564 783
คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2564 19 พฤษภาคม 2564 745
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสวนผึ้ง การสร้างอาชีพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหรือขยายโอกาสการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้แก่ชุมชน 18 พฤษภาคม 2564 750
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลแก้มอ้น การสร้างอาชีพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหรือขยายโอกาสการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้แก่ชุมชน 17 พฤษภาคม 2564 1140
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลรางบัว การสร้างอาชีพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหรือขยายโอกาสการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้แก่ชุมชน 17 พฤษภาคม 2564 871
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ 17 พฤษภาคม 2564 866
กองพัฒนานักศึกษาจัดการประชุมติดตามการพัฒนาคู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ 14 พฤษภาคม 2564 2321
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และทีมU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ส่งมอบผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ชาวบ้านเตาปูน เพื่อดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19 ตอบโจทย์การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2564 881
คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ 06 พฤษภาคม 2564 742
คณะครุศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (หลักสูตร 4 ปี) รูปแบบออนไลน์ 05 พฤษภาคม 2564 767