Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานะภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 ประเภทชุนชนจิตอาสาดีเด่น ประจำจังหวัดราชบุรี 15 มิถุนายน 2564 854
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ) 14 มิถุนายน 2564 864
โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ Liveสดทางเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน 14 มิถุนายน 2564 2155
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 09 มิถุนายน 2564 788
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ) 09 มิถุนายน 2564 821
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ) 09 มิถุนายน 2564 752
ประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 09 มิถุนายน 2564 863
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ) 07 มิถุนายน 2564 812
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดราชบุรี 07 มิถุนายน 2564 789
คณะครุศาสตร์จัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 07 มิถุนายน 2564 788