Accessibility Tools

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

                 ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น 

                 ครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร จำนวน ๑ ระบบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี-เน็ท เอ็นเนอจี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

  

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ