Accessibility Tools

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ทดลองการประเมินโครงการวิจัย”

       วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ทดลองการประเมินโครงการวิจัย” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท ตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย


    
  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย