Accessibility Tools

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา ครั้งที่ 3/2565 และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ กิจกรรม MCRU Cannabis Fair

       เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565  อ.ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีการหารือการจัดงาน MCRU Cannabis Fair ติดตามผลงานผลิตภัณฑ์จากกัญชา ในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ กิจกรรม MCRU Cannabis Fair ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ นายฤทธิพันธุ์ ธรรมวัฒน์ รางวัลรองชนะเลิศ 1 นางสาวสหฤทัย แซ่เฮ้า และรางวัลชมเชย นายสมชาติ มีสุข จากสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


    
  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ