Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการสมุนไพรใกล้ตัว ครอบครัวสุขภาพดี ลูกหลานสุขี เล่าเรียนสุขใจ สืบสานภูมิปัญญาสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

       วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.รินรำไพ พุทธิพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ญษมณ ละทัยนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นายเอกรวี ครุฑางคะ นายพงษ์พัฒน์ ว่องไว และนางสาวศศิมา ว่องไว ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสมุนไพรใกล้ตัว ครอบครัวสุขภาพดี ลูกหลานสุขี เล่าเรียนสุขใจ ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พร้อมด้วย ผอ.ชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนเครือข่าย นักเรียน ประชาชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีฯ และอาจารย์ ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินโครงการ กิจกรรมภายในงานจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้สมุนไพรใกล้ตัวเพื่อดูแลสุขภาพ พร้อมสาธิตวิธีการทำสบู่สมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพร และประกอบอาหารเมนูจากสมุนไพร ให้เห็นถึงการใช้สมุนไพรทั้งด้านยา อาหารและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการต่อยอด จากกิจกรรมโครงการสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้เป็นภาคีเครือข่าย มีแปลงสมุนไพรต้นแบบไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับครู นักเรียนและประชาชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพต่อไป


    
  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย