Accessibility Tools

การประชุมจัดทำ (ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 2/2565

       วันที่ 23 มิถุนายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการประชุมพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2565 และพิจาณา (ร่าง) แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อให้เป็นไปตามระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พิจาณา (ร่าง) แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของงานทะเบียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อให้เป็นไปตามระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยี


    
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยี