Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระยะสอง)

                     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระยะสอง) ภาคเรียนที่ 2/2563 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
                     ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนเนื่องจากได้ชำระเงินไปก่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะได้ออกประกาศดังกล่าวข้างต้น ตามบัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระยะสอง) ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยให้นักศึกษาที่มีสิทธิรับเงินคืนปฏิบัติตามแนวทางการจ่ายเงินคืนนักศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.mcru.ac.th

รายละเอียด
  ติดต่อสอบสอบเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

 

  ที่มา : งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน