Accessibility Tools

ประกาศกำหนดการสอบสำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สมัครสอบในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมา

📣 ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 📣

                    ประกาศกำหนดการสอบสำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สมัครสอบในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมา ให้นักศึกษาตรวจสอบและเข้ารับการทดสอบในวันเวลาที่กำหนดดังนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 1 ชั้น 1

1. นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครวันที่ 20/01/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
    ให้มาสอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
2. นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครวันที่ 20/01/2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.
    ให้มาสอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.
3. นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครวันที่ 24/01/2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.
    ให้มาสอบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.
4. นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครวันที่ 27/01/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
    ให้มาสอบในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
5. นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครวันที่ 27/01/2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.
    ให้มาสอบในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.
6. นักศึกษาภาคปกติ ที่สมัครวันที่ 31/01/2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.
    ให้มาสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.
7. นักศึกษาภาคพิเศษ ที่สมัครวันที่ 24/01/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
    ให้มาสอบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
8. นักศึกษาภาคพิเศษ ที่สมัครวันที่ 31/01/2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
    ให้มาสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ