Accessibility Tools

งานบริหารบุคคลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่

       วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ ประสบการณ์และบทเรียนการเป็นผู้นำ ซึ่งมีรองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่ 27- 28 ธันวาคม 2565 โดยงานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ตอบโจทย์การพัฒนามหาวิทยาลัย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร