Accessibility Tools

การประชุมหารือการสนับสนุนการบริหารจัดการในการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

       วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) เป็นประธานการประชุมหารือการสนับสนุนการบริหารจัดการในการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภูมิภาค โดยคณะผู้บริหารของแต่ละคณะร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(เมืองราชบุรี)

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร