มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัด ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, พาณิชย์จังหวัดราชบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี, เกษตรจังหวัดราชบุรี และพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าสู่แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ฯ

      เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัด ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, พาณิชย์จังหวัดราชบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี, เกษตรจังหวัดราชบุรี และพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าสู่แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน (RJ 38) ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งได้มีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม  คุณวรลักษณ์  อนันตกูล ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, คุณพฤนทารี  ทองคำ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี, คุณชลธิชา เทพรักษ์ ผู้แทนเกษตรจังหวัดราชบุรี, คุณชนิสรา มหัทธนไพศาล ผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี, อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์, อาจารย์ ดร.รัชนิดา  รอดอิ้ว และอาจารย์ไพรัช  วรศิริ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ