Accessibility Tools

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566

       วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระเรื่องพิจารณาการ อนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การให้ความเห็นซอบหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) การให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) การให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) การให้ความเห็นซอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) และการให้ความเห็นชอบการเพิ่มจำนวนแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาในปีการศึกษา 2566

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร