ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 29 ตุลาคม 2565 266
ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่างประมวลจริยธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 29 ตุลาคม 2565 159
พิธีถวายปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์พระสุนทร สุนฺทโร เจ้าอาวาสวัดธัมรัตคูหา 29 ตุลาคม 2565 251
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาระบบการศึกษาเป็นห้องปฏิบัติการนอกห้องเรียน ขับเคลื่อนจอมบึง Happy Model ตอบโจทย์สร้างความยั่งยืนชุมชนเชิงพื้นที่ 29 ตุลาคม 2565 246
ศูนย์วิชาชีพครูจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 25 ตุลาคม 2565 489
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 10 /2565 25 ตุลาคม 2565 595
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 25 ตุลาคม 2565 469
ประชุมคณะกรรมการสโมสรอาจารย์เเละบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมกีฬาพ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 20 ตุลาคม 2565 597
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 20 ตุลาคม 2565 504
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 20 ตุลาคม 2565 519