Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (UBI) ครั้งที่ 2/2566 27 เมษายน 2566 1157
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นองค์กรต้นแบบนำหลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (MIO) และนำสติเป็นวิถีขององค์กร 26 เมษายน 2566 794
การประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 26 เมษายน 2566 798
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อชี้แจงแนวนโยบายในการพัฒนาและเป้าหมายโรงเรียนสาธิตฯที่ต้องการให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม 26 เมษายน 2566 232
คณะทำงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับกกร.จังหวัดจัดทำแผนเศรษฐกิจภาคเอกชนในพื้นที่ 21 เมษายน 2566 221
ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 21 เมษายน 2566 195
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566 20 เมษายน 2566 195
พิธีมอบสัมฤทธิ์บัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สมรรถนะดิจิทัล"สัมฤทธิ์บัตร "ชี้ช่อง ขายออนไลน์ให้ปัง" 20 เมษายน 2566 190
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์สานใจ ประจำปี 2566 20 เมษายน 2566 192
พิธีเปิดธนาคารชันโรงบ้านคา ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบสร้างอาชีพ ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ 19 เมษายน 2566 183