ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 20 ตุลาคม 2565 469
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 20 ตุลาคม 2565 477
พิธีมอบเกียรติบัตรจิตอาสาให้กับนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น 20 ตุลาคม 2565 474
อบรมปฏิบัติการโครงการ "พัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต" 19 ตุลาคม 2565 458
โครงการขับเคลื่อนชุมชนสร้างสรรค์และยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตำบลปากช่อง 19 ตุลาคม 2565 486
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคนใหม่ 19 ตุลาคม 2565 469
ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ม.) ครั้งที่ 6/2565 19 ตุลาคม 2565 456
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษาวาระพิเศษ เพื่อหารือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 19 ตุลาคม 2565 463
ประชุมคณะทำงานวางแผนเตรียมงานจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 18 ตุลาคม 2565 469
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทุนวิจัย ววน.2568 และเงินรายได้ 2566 18 ตุลาคม 2565 508