ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะกรรมการงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 29 ตุลาคม 2565 172
นายกสภาประชุมและรับฟังการนำเสนอความต้องการและแนวทางการพัฒนาหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัย 29 ตุลาคม 2565 217
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 29 ตุลาคม 2565 179
ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่างประมวลจริยธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 29 ตุลาคม 2565 125
พิธีถวายปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์พระสุนทร สุนฺทโร เจ้าอาวาสวัดธัมรัตคูหา 29 ตุลาคม 2565 215
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาระบบการศึกษาเป็นห้องปฏิบัติการนอกห้องเรียน ขับเคลื่อนจอมบึง Happy Model ตอบโจทย์สร้างความยั่งยืนชุมชนเชิงพื้นที่ 29 ตุลาคม 2565 211
ศูนย์วิชาชีพครูจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 25 ตุลาคม 2565 449
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 10 /2565 25 ตุลาคม 2565 559
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 25 ตุลาคม 2565 434
ประชุมคณะกรรมการสโมสรอาจารย์เเละบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมกีฬาพ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 20 ตุลาคม 2565 544