ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมการดับเพลิง ประจำปี 2566 24 มีนาคม 2566 143
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะตรวจติดตามการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 24 มีนาคม 2566 112
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบ การอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะดิจิทัลชั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย 23 มีนาคม 2566 104
ทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมการแข่งขันรายการ "IMANE THAILAND FUTSAL FRESHY UNIVERSITY THE CHAMPIONSHIP 2022-2023" 22 มีนาคม 2566 93
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4/2566 22 มีนาคม 2566 105
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่36) เพื่อเตรียมข้อมูลจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2567 (ครั้งที่37) 22 มีนาคม 2566 1090
มูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 22 มีนาคม 2566 137
การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 3/2566 และการมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องให้กับอาจารย์และบุคลากรที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์ที่แสดงคุณค่าความเป็นไทย “ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข” ประจำปี 2565 20 มีนาคม 2566 110
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะSoft Skillแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยวิศวกรสังคม 20 มีนาคม 2566 93
มูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram ) ให้บริการฟรี สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 20 มีนาคม 2566 143