Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับเหรียญรางวัลในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 28 พฤษภาคม 2566 1409
ศูนย์สหกิจศึกษาปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา( CWIE +EEC) เตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 28 พฤษภาคม 2566 1448
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2566 28 พฤษภาคม 2566 1411
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมนายอำเภอจอมบึง และหัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ำจอมพลร่วมศึกษาสำรวจฟื้นฟูพัฒนาถ้ำจอมพล 26 พฤษภาคม 2566 1404
การประชุมประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา (วาระพิเศษ) 26 พฤษภาคม 2566 1384
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพบปะและประชุมคณะอาจารย์ผู้บริหารและอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 พฤษภาคม 2566 1379
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 24 พฤษภาคม 2566 1088
การประชุมพิจารณาประเมินประวัติ ผลงาน และจัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 22 พฤษภาคม 2566 1137
การสัมมนาโครงการพัฒนายุคใหม่เพื่อการผลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมบรรยายพิเศษประเด็นที่เกี่ยวข้องการพํมนาผลิกโฉมมหาวิทยาลัย 19 พฤษภาคม 2566 1298
ทีมอว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดราชบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) ได้รับการพิจารณาและผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 จังหวัดจาก อว.ส่วนหน้าทั่วประเทศ (ลำดับที่ 2) จากการ PItching นำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯ 18 พฤษภาคม 2566 1351