Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมและพัฒนาการประเมินคุณค่าทางสังคม 05 มกราคม 2567 360
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อชวนให้ร่วมกันสร้างอนาคตของโรงเรียน จัดระบบการบริหารงาน ร่วมสร้างพัฒนานักเรียนให้มีความโดดเด่น 05 มกราคม 2567 348
พิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567 04 มกราคม 2567 361
การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 (อรพิมเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 27 ธันวาคม 2566 413
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีเปิดงานถนนคนเดิน กาดแลง ณ ม่อนหินกอง เที่ยวเพลินเดินชิล วัดหินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 25 ธันวาคม 2566 427
การแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 25 ธันวาคม 2566 397
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย 9 องค์กร ความร่วมมือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาการมีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 22 ธันวาคม 2566 428
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกาศเจตนารมณ์เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส 20 ธันวาคม 2566 1159
การประชุมคณะกรรมการรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่าง 16 ธันวาคม 2566 384
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินของสถาบันอุดมศึกษาของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 16 ธันวาคม 2566 371