ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 26 กันยายน 2565 287
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษ 26 กันยายน 2565 218
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลงนามความร่วมมือและพัฒนาแนวทางการทำงานระหว่าง กสศ. กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู 9 แห่ง 26 กันยายน 2565 228
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับโครงการยุวชนอาสาและชุมชน ประชุมวางแผนการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา ถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 20 กันยายน 2565 278
คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทักษะวิศวกรสังคม" รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 20 กันยายน 2565 183
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดการอบรมเตรียมสหกิจศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ ”มารยาทและบุลิกภาพที่ดีในการเข้าสังคม” 02 กันยายน 2565 260
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดการอบรมเตรียมสหกิจศึกษา หัวข้อ ”การออกแบบ Portfolio และ info graphic พื้นฐาน” 02 กันยายน 2565 238
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 02 กันยายน 2565 263
คณะครุศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกหม่อนและต้นหม่อน 02 กันยายน 2565 244
นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อบรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรม 29 สิงหาคม 2565 222