Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การจัดทำระบบ Application Container โดยใช้ Docker" 24 มกราคม 2567 99
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "รู้โลกทันเทคโนโลยี : สกุลเงินดิจิทัล, การป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากการใช้งานทางเทคโนโลยี" 17 มกราคม 2567 358
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ง่ายๆ ด้วยตนเอง" 10 มกราคม 2567 322
ปะธานมูลนิธิส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มอบทุนการศึกษาห้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 22 ธันวาคม 2566 361
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (Word, Excel, Power Point )" 20 ธันวาคม 2566 383
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงด้านดิจิทัลให้กับชุมชนท้องถิ่น 20 ธันวาคม 2566 371
สำนักวิทยบริกาฯ จัดกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าสำนักวิทยบริการฯ หรือ กิจกรรม ARIT BOOK FAIR 13 ธันวาคม 2566 363
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "รู้โลกทันเทคโนโลยี : การใช้งาน Chat GPT และ AI เพื่อใช้ในการเรียนการสอน" 13 ธันวาคม 2566 316
บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการ “ราชภัฏ คนของพระราชา ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ของสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 07 ธันวาคม 2566 346
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะจัดโครงการค่ายจำลองสถานการณ์ (Simulation) ในโครงการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ 3D ทางอุตสาหกรรมการผลิต และบริการเบื้องต้นด้วยโปรแกรม FlexSim Simulation 08 กันยายน 2566 528