Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 07 เมษายน 2566 803
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดำเนินการจัดโครงการ Safety to School 03 เมษายน 2566 727
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการพัฒนาวิศวกรสังคม แบบยั่งยืน กิจกรรม :การพัฒนาอาจารย์และจัดทำรายวิชาพัฒนาคุณสมบัติในตนด้วยโปรแกรมสติและวิศวกรสังคม (Development of Soft Skill with Mindfulness and Social Engineering) 30 มีนาคม 2566 764
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565" 24 มีนาคม 2566 674
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2565 24 มีนาคม 2566 692
งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรม "ปุ๋ยหมัก" จากเศษใบไม้ 23 มีนาคม 2566 646
งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนสนับสนุนถังขยะแยกประเภทและ ถังขยะในสำนักงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ 22 มีนาคม 2566 1033
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในการเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ททท. ครบรอบ 63 ปี 17 มีนาคม 2566 1040
สำนักงานอธิการบดีประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 5 ปี ชูนโยบายสติในองค์กรและคุณธรรมความโปร่งใสป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานและองค์กร 13 มีนาคม 2566 1272
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน “ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ”รุ่นที่ 4 13 มีนาคม 2566 905