Accessibility Tools

คณะผู้บริหารประชุมสัญจรพบผู้บริหารและอาจารย์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี เป็นประธานการประชุมสัญจรระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร