Accessibility Tools

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมการสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รุ่นที่ 2

      วันที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ งานบุคคลและนิติการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รุ่น 2 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโดยศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการทำ Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร ให้ทันสมัยต่อยุคดิจิทัลมากขึ้น รวมทั้งเผยแพร่เนื้อหาวิดีโอรูปแบบออนไลน์ในแบบ Live ทาง Facebook, You tube และเว็บไซต์ออนไลน์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว
      ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ภาสกร ศรีสุวรรณ วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มากมายในการสร้าง Content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

      #การสร้างContentบนแพลตฟอร์มออนไลน์ #Content #โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ #ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ #ARIT #ARITMCRU #MCRU

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ