Accessibility Tools

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับผู้นำนักศึกษาของแต่ละคณะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

        วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์อภิเชษฐ์  ขำเลิศ  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสาวเพียงพร เบ็ญพาด นักวิชาการศึกษา และผู้นำนักศึกษาของแต่ละคณะ จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง  
        โดยวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายอาสา ครั้งนี้คือ
        1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายผู้นำนักศึกษากลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  14 แห่ง
        2. ได้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการพัฒนานักศึกษาด้วยทักษะวิศวกรสังคมในการบริหารกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
        โดย มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ผ่านค่ายอาสา การปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน การทาสีสนามฟุตบอล การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ การถอดบทเรียนในการทำงาน ในแต่ละวัน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการสร้าง เครือข่ายสัมพันธ์ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง และรัตนโกสินทร์ ทั้ง 14 แห่ง

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา