Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน “ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ”รุ่นที่ 4

      เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน “ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ”รุ่นที่ 4 นำโดยอาจารย์ภณิชชา จงสุภางค์กุล รองคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยและทีมงานร่วมจัดอบรมการเรียนเต้นลีลาศสร้างสุข โดยอาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์  เป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้สูงอายุในโครงการ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(เมืองราชบุรี)

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร