ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การวิพากษ์หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ (Focus Group) 18 พฤศจิกายน 2563 465
ขับเคลื่อนโครงการเฟส 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบMCRU Meta Active Learning ที่สัมพันธ์กับ eDLTV 17 พฤศจิกายน 2563 387
โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี 17 พฤศจิกายน 2563 510
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 16 พฤศจิกายน 2563 349
กิจกรรมนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชาคเทคโนโลยีไฟฟ้า 11 พฤศจิกายน 2563 480
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แฟนซี 09 พฤศจิกายน 2563 630
การปฐมนิเทศและรายงานตัว นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2563 09 พฤศจิกายน 2563 374
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL กิจกรรมอบรมเทคนิคช่างไฟฟ้าและการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น 07 พฤศจิกายน 2563 602
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL กิจกรรมการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดออนไลน์ 07 พฤศจิกายน 2563 457
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL กิจกรรมเทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ 07 พฤศจิกายน 2563 605