Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปรับจิตคิดบวกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 18 กุมภาพันธ์ 2564 696
โครงการสหกิจศึกษาดำเนินการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 10 กุมภาพันธ์ 2564 787
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ระดับคณะ โดยโปรแกรม "KineMaster" บน Smartphone 10 กุมภาพันธ์ 2564 682
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning community)" 10 กุมภาพันธ์ 2564 674
โครงการสหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 06 กุมภาพันธ์ 2564 744
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการปฐมนิเทศ โครงการ "UT2 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 01 กุมภาพันธ์ 2564 749
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC ระดับคณะ โดยโปรแกรม "KineMaster" บน Smartphone 28 มกราคม 2564 759
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมติดตามการบริหารหลักสูตรแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 28 มกราคม 2564 658
คณะครุศาสตร์จัดการอภิปรายออนไลน์ปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 28 มกราคม 2564 870
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ โชว์นวัตกรรมผลงานของอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษา ตู้ล้างมืออัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 07 มกราคม 2564 1165