ร่างเอกสารประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 ระบบ 08 มิถุนายน 2565 433
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 07 มิถุนายน 2565 430
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ง จำนวน 1 งาน 02 มิถุนายน 2565 276
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ 31 พฤษภาคม 2565 265
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 25 พฤษภาคม 2565 253
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 10 พฤษภาคม 2565 364
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 22 มีนาคม 2565 688
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ 16 มีนาคม 2565 479
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 28 กุมภาพันธ์ 2565 785
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 140 เครื่อง 25 กุมภาพันธ์ 2565 564