ร่างเอกสารประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 11 กุมภาพันธ์ 2564 466
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ห้อง 04 กุมภาพันธ์ 2564 484
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องวัด จำนวน 6 ชุด (ครั้งที่ 2) 04 กุมภาพันธ์ 2564 448
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 03 กุมภาพันธ์ 2564 394
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง (ปรับปรุง) 27 มกราคม 2564 512
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง (ปรับปรุง) 25 มกราคม 2564 437
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 20 มกราคม 2564 450
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพื่อรองรับระบบ Industry 4.0 จำนวน 1 ชุด 14 มกราคม 2564 629
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) จำนวน 1 ห้อง 11 มกราคม 2564 635
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเดิม) งานส่วนที่เหลือหลังจากผุ้รับจ้างทิ้งงาน 08 มกราคม 2564 440