Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ เปลี่ยนแปลงกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการ และรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

                    เนื่องด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และมกราคม พ.ศ. 2564 มีความรุนแรง และจังหวัดราชบุรีจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุม 28 จังหวัด ทำให้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ ต้องประกาศปิดโรงเรียน และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทดแทน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    - ขยายเวลารับสมัคร รับสมัครวันสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
                    - เพิ่มช่องทางการรับสมัคร ด้วยวิธีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/dsmcruadmission64 (ยังสามารถสมัครด้วยตนเองที่ รร.สาธิตฯ)
  


ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

 
 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง