Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2564

                     ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการตามรายละเอียดในการรับสมัคร และหลักเกณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง