ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2565 22 มิถุนายน 2565 830
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ภายใต้หน่วยบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 20 มิถุนายน 2565 933
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2565) 17 มิถุนายน 2565 847
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2/2565) 10 มิถุนายน 2565 715
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 1/2565) 07 มิถุนายน 2565 539
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 1/2565) 01 มิถุนายน 2565 534
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2565) 31 พฤษภาคม 2565 1781
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฯ (ครั้งที่ 1/2565) 31 พฤษภาคม 2565 565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฯ (ครั้งที่ 1/2565) 19 พฤษภาคม 2565 1180
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัตงิาน ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่อืสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ 29 เมษายน 2565 958