Accessibility Tools

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน), พนักงานราชการ และบุคลากรเงินรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน),
พนักงานราชการ และบุคลากรเงินรายได้


                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2564) ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2564) ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2/2564) ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 4/2564) ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยในประกาศได้ระบุให้มีการสอบความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 17 และวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นั้น
                    สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกไปในหลายพื้นที่ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มก้อนการแพร่ระบาดในโรงงานและการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2382/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 29 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงแจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน), พนักงานราชการ และบุคลากรเงินรายได้ ออกไปเป็นวันที่ 21 และวันที่ 22 มิถุนายน 2564  ส่วนเวลา และสถานที่สอบยังเป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

                    สำหรับการประกาศรายชื่อและการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ส่วนการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 จะต้องมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลางสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ หน่วยงานต้นสังกัด หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
                    อนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคนตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ทุกประเภท ที่จะเดินทางมาสอบคัดเลือกในวันที่ 21 และวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด

รายละเอียด


ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบคุคลที่เดินทางเข้าจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ 3
มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 29  ที่มา : งานบริหารบุคคล